David d C e Freitas
5
0
5
× 2
5
0
2
× 3
2
× 2
2
× 2
1
× 3
5
0
× 2
2
× 2