David d C e Freitas
5
× 2
5
2
× 2
0
× 2
5
2
× 3
2
× 2
0
5
2
× 2
1
× 3
0